Algemene voorwaarden


Artikel 1
Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b. Opdrachtnemer: Science ON AIR VOF

1.2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.3. Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig en geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, of wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan.

1.4. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (waaronder begrepen ook per email) te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden partijen eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

1.5. Meerdere bureaus
Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.6. Een zelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 2
De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Opdrachtnemer geeft geen garantie dat media opdrachtgever interviewen, citeren, of anderszins vernoemen in hun berichtgeving; redacties maken altijd hun eigen onafhankelijke afweging.

2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verlangde gegevens of materialen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste edities, montages, video’s, audioproducties, proeven van het ontwerp, redactiewerk of advies te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering
Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

Artikel 3
Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij opdrachtnemer
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

3.5 Auteursrecht blogs wetenschap.nu

Het auteursrecht op de artikelen van derden (zijnde anderen dan de medewerkers van opdrachtnemer Science ON AIR) op de site wetenschap.nu berust bij de auteurs. Wetenschap.nu is het platform waar de artikelen geplaatst worden en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud (zie ook art. 10).

Artikel 4
Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. Redactioneel werk kan door de opdrachtgever na wederzijdse schriftelijke fiattering onverkort worden gebruikt.

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd een ontwerp of andere creatieve producties van de opdrachtnemer ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerp en/of redactioneel en/of creatief werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is verwoord.

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een hetzij gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke uitkomst, zal de honorering dienovereenkomstig worden aangepast en zullen de kosten van de accountantscontrole voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden

6.1
Wanneer een training wordt geannuleerd of uitgesteld binnen 24 uur voorafgaand aan de geboekte datum, wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht;

Wanneer een training langer dan 24 uur voorafgaand aan de geboekte datum wordt uitgesteld en binnen drie weken vanaf de oorspronkelijke datum geen nieuwe training wordt geboekt, brengen wij 50 procent van het overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening;

Wanneer een training langer dan 24 uur voorafgaand aan de geboekte datum wordt uitgesteld en binnen drie weken vanaf de oorspronkelijke datum een nieuwe training wordt geboekt, brengen wij u 25 procent van het overeengekomen bedrag in rekening.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van een termijn van 3 maanden door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum
van Euro 115,-

7.2 Periodieke betalingen
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij/zij aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 8
Opzegging overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen. Indien de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan het van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Faillissement
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

8.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem reeds ter beschikking gestelde resultaten van de opdrachtverlening tot dan toe te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer verstrekte licentie te vervallen.

8.5 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 9
Garanties en vrijwaringen

9.1 Auteursrechthebbende
De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen c.q. bedacht, gecreëerd of geschreven en dat, indien er auteursrecht op het geleverde werk rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen/informatie;
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
e. fouten in het ontwerp, of in de tekst en/of gegevens en/of briefings, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
f. fouten in het ontwerp, of in de tekst en/of gegevens en/of briefings, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

g. fouten in artikelen (blogs) op de website wetenschap.nu die geproduceerd zijn door auteurs die niet in dienst zijn van opdrachtnemer Science ON AIR. De inhoud komt geheel voor rekening van de auteurs van de blogs.

h. ongewenste gevolgen van media-aandacht die gegenereerd is door opdrachtnemer; te denken valt aan negatieve reacties (verbaal, schriftelijk of fysiek) op zichtbaarheid in de media, ook niet indien opdrachtnemer daar NIET uitdrukkelijk voor gewaarschuwd heeft.

10.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan
Euro 45.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11
Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.